1 2 3 4

Uzņemšana Rīgas 71.vidusskolā 1. klasē 2019./20.m.g.

Cienījamie vecāki!

Rīgas 71.vidusskola turpina bērnu uzņemšanu 1.klasē 2019./2020. mācību gadā.

Mūsu skola 2019./2020. mācību gadā  piedāvā 1. klasēm šādas programmas:

1.а klase:  Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena programma.                

Izglītības programmas  kods 21012121.

Klases audzinātāja:Tatjana Spiridonova

1.b klase:Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma.                         

Izglītības programmas kods 21013121.

Klases audzinātāja: Ludmila Ļipovicka

1.с klase: Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma. 

Izglītības programmas  kods - 21013121

Klases audzinātāja: Natalija Fomina

 

Uzņemšanas noteikumi 1.klasē 2019./2020.m.g.

Rīgas Domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.137 ‘’Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē” nosaka  iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību:

Vecāki vai likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt:

1.      Ierodoties izglītības iestādē klātienē:

Dokumentus pieņem kancelejā  skolas sekretāre – Rīgas 71.vidusskolas , 2.korpusa telpās  Grīvas ielā 26, 1.stāvā, 102. kabinetā,  tālrunis  67456551.Pieņemšanas laiks katru dienu no 8.30 līdz 16.30.

Piesakot bērnu  uzņemšanai 1.klasē, vecāki ( aizbildņi):

uzrāda personu apliecinošus dokumentus

iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.

vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu

līdz 01.06.2019.. iesniedz medicīnisko karti 026/u

2.      Pieteikumu iesniedzot elektroniski:

Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r71vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

1. klašu skolēnu vecāki izvēlas, vai skolēns 1. - 3. klasē apgūs ētiku vai kristīgo mācību.

Papildus informāciju var iegūt pie sākumskolas mācību pārzines Olgas Lukovņikovas, 101.kabinetā, tālruņa Nr. 67459870

Pieņemšanas laiks:              Pirmdienā     no   9.00 līdz 14.30

        Ceturtdienās  no 13.00 līdz 17.00


Papildus piedāvājas sākumskolās skolēniem!

Goldbird.lv