1 2 3 4

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vērdiņu ielā 4A (iznomājamā platība 34,8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0387 005, nomas līgumu.

17.10.2019. Rīgas71.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vērdiņu ielā 4A (iznomājamā platība 34,8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0387 005, nomas līgumu ar Āriju Snicarevu, nomas maksa – EUR 42,18 mēnesī, ar termiņu līdz 31.10.2024.


Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

Rīgā, Vērdiņu ielā 4a

Rakstiskas izsoles nolikums

Pieteikums

Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts


Paziņojums.

1.        Iznomājamais objekts.

1.1.           Rīgas 71.vidusskola (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Iļģuciema ielā 6, ar kopējo platību 2 kv.m., automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

1.2.           Rīgas 71.vidusskola (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Grīvas ielā 26, ar kopējo platību 2 kv.m., automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2.        Mērķis, nosacījumi.

2.1.           Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2.           Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3.           Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3.        Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1.           25 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4.        Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1.           Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2.           Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5.        Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1.           3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

6.        Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

6.1.           Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūnija, plkst.16:00, Rīgā, Iļģuciema ielā 6, 104.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7.        Papildus informācija:

7.1.           Pa mob. tālruni 25530931, Mečislavs Lukša, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Rīgas 71.vidusskolas iznomāšanas komisija.


Iepirkuma Nr. R71VS 2016/1 komisija 10.11.2016. ir pieņēmusi sekojošo lēmumu:

Līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "FL Birojs".

SIA "FL Birojs" vienīgā ir iesniegusi pretendenta atlases dokumentus, kas pilnībā atbilst iepirkuma instrukcijai pievienotai tehniskai specifikācijai un finanšu-tehniskam piedāvājumam. Piedāvātā līgumcena sastāda EUR 6450,00 bez PVN.

Noraidītie pretendenti:

SIA "Lazurīts S" - piedāvājuma neatbilstība tehniskai specifikācijai. Piedāvātā līgumcena sastāda EUR 6472,50 bez PVN.

SIA "Omega Ekspress" - finanšu-tehniskā piedāvājuma sastāva neatbilstība iepirkuma instrukcijā noteiktām prasībām. Piedāvātā līgumcena sastāda EUR 4875,00 bez PVN.


Rīgas 71. vidusskola veic iepirkumu "Aktu zāles krēslu piegāde Rīgas 71. vidusskolai", identifikācijas Nr. R71VS 2016/1.

Paredzamā līgumcena - līdz EUR 9000,00 bez PVN.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: lētākais piedāvājums.

Piedāvājums jāiesniedz 104.kabinetā Iļģuciema ielā 6 līdz 07.11.2015. plkst.14:00.

Pieteikumu atvēršana 07.11..2016. plkst.14:00 Iļģuciema ielā 6, 117.kab.

INSTRUKCIJA


Rīgas 71. vidusskola veic iepirkumu "Rīgas 71. vidusskolas bērnu invalīdu mācību procesa nodrošināšanas autotransporta degvielas iegāde", identifikācijas Nr. R71VS 2015/2.

Paredzamā līgumcena - līdz EUR 19000,00 bez PVN.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Piedāvājums jāiesniedz Iļģuciema ielā 6, 112. kabinetā līdz 25.06.2015. plkst.16:00.

Pieteikumu atvēršana 26.06.2015. plkst.10:00 Iļģuciema ielā 6, 117. kab.

Kontaktpersona Mečislavs Lukša, m.t. 25530931

Nolikums


Degvielas iepirkums pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma nolikumā.

Rīgas 71.vidusskolas bērnu invalīdu mācību procesa nodrošināšanas autotransporta degvielas iegāde

Id Nr.

Iepirkuma priekšmets

Iestāde

Datums

Termiņš

R71VS 2015/1

Rīgas 71.vidusskolas bērnu invalīdu mācību procesa nodrošināšanas autotransporta degvielas iegāde

Rīgas 71. vidusskola, Kurzemes rajons, Iļģuciema 6 (Rīgas 71.vidusskolas bērnu-invalīdu izglītības un rehabilitācijas centrs un Brīvā laika centrs "Kolumbs" atrodas Grīvas ielā 26), 67648198, 67467655, r71vs@riga.lv

28.04.2015

13.05.2015

Rīgas 71. vidusskola veic iepirkumu "Rīgas 71. vidusskolas bērnu invalīdu mācību procesa nodrošināšanas autotransporta degvielas iegāde", identifikācijas Nr. R71VS 2015/1.

Paredzamā līgumcena – līdz EUR 19000,00 bez PVN.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Piedāvājums jāiesniedz Iļģuciema ielā 6 līdz 13.05.2015. plkst.10:00.

Pieteikumu atvēršana 13.05.2015. plkst.10:30 Iļģuciema ielā 6, 117.kab. 

Nolikums


Apstiprinu:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas

vadītāja vietniece A.Kalniņa

_______________________

2014. gada 7.maijā

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Vērdiņu ielā 4A

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Skolas garāžas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 067 0387 005

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Skolas garāžas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 34,8m2.

IZMANTOŠANAS VEIDS

Garāžas vajadzībām.

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja AS „BDO” 14.03.2014. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – Rīgas 71.vidusskolas garāžas ēkas telpām noteikta izsoles nosacītā nomas maksa – 1,00 EUR/m2 (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

0,07 EUR/m2

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

5 (pieci) gadi

izsoles veids, datums, laiks, vieta

Rakstiska izsole notiks 2014.gada 21.maijā, plkst. 09:00,  Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.

Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2014.gada 20.maijam, plkst. 17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

 

IZNOMĀTĀJS

Rīgas 71.vidusskola, Rīgā, Iļģuciema ielā 6, LV-1055.

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Andrejs Rižikovs, tālrunis 67648198, 67467655.

TELPU NOMAS LĪGUMS

PIETEIKUMS dalībai izsolē

Rakstiskas izsoles nolikums


Paziņojums.

1. Iznomājamais objekts:

1.1.Rīgas 71.vidusskola (turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Grīvas ielā 26, ar kopējo platību 16,4 kv.m., kafejnīcas izvietošanai Skolas cokola stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

2.Mērķis, nosacījumi:

2.1. Nodrošināt skolas audzēkņu, viņus pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks darbdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, darbības termiņš no kalendāra gada 1.septembra līdz 31.maijam.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina – aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nomas maksa:

2 EUR/kv.m + PVN

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto cenu.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. Trīs gadi no līguma noslēgšanas brīža.

5.2. Komunālie pakalpojumi tiek apmaksāti atsevišķi atbilstoši faktiskām izmaksām proporcionāli iznomātai platībai.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2014.gada 27.marta plkst.13:00, Rīgā, Grīvas ielā 26, 100.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:

7.1. Tel. 25530931, Mečislavs Lukša, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

 

Rīgas 71.vidusskolas iznomāšanas komisija.


Paziņojums par lēmumu

Publicēšanas datums – 06.02.2013.
Rīgas 71.vidusskolas Iepirkumu komisija iepirkumā Nr.2013/1 „Rīgas 71.vidusskolas bērnu-invalīdu mācību procesa nodrošināšanas autotransporta degvielas uzpildes pakalpojuma iepirkums” pieņēma sekojošu lēmumu:
„Līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”
SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” ir iesniegusi lētāko un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Pakalpojuma piedāvātā līgumcena ir Ls 14 980,00. Saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem aprēķinātās pakalpojuma saņemšanas faktiskās izmaksas sastāda Ls 15 096,10.
Uzvarētāja priekšrocības ir:
1. lētākais piedāvājums;
2. pasūtītājam vistuvākā pakalpojuma saņemšanas vieta (DUS).
Noraidītie pretendenti:Nr. p/k Pretendents Piedāvātā līgumcena, Ls Pakalpojuma faktiskās izmaksas (aprēķinātās), Ls
1                SIA„LUKoil Baltija R”                    15 092,00                             15 565,99
2                
SIA„Neste Latvija”                         15 384,00                             15 670,49Sludinājums

Rīgas 71.vidusskola izsludina autotransporta degvielas uzpildes pakalpojuma iepirkuma konkursu. Visa ar iepirkumu saistītā informācija atrodama iepirkuma nolikumā.

Ar cieņu,
Mečislavs Lukša
Rīgas 71.vidusskolas direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajā darbā
m.t.25530931


Paziņojums par lēmumu

Publicēšanas datums – 24.01.2012.

Identifikācijas numurs – R71VS 2012/1

 Rīgas 71. vidusskolas iepirkuma komisija 2012.gada 24. janvāri pieņēma lēmumu par Degvielas piegāde bērnu-invalīdu atvešanai uz mācībam iepirkumu slēgt ar SIA"Latvija Statoil" par līgumcienu Ls 8 996.00 bez PVN.


Publicēšanas datums – 10.01.2012.

Identifikācijas numurs – R71VS 2012/1

Rīgas 71. vidusskolas bērnu-invalīdu izglītības un rehabilitācijas centrs bērnu-invalīdu atvešanai uz mācībam un izvešanai 2012. g. no Rīgas pilsētas un rajona veic degvielas iepirkumu: benzins 95E – 4000 l un dīzeļdegviela – 8000 l. Paredzamā līgumcena Ls 9 690 bez PVN.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.01.2012 plkst. 10.00 Rīgas 71. vidusskolā Rīgā, Grīvas iela, 26

 215. kabinetā, Nadežda Macko, tel. 67459969, 67463664.
 


Paziņojums par lēmumu

Publicēšanas datums – 24.01.2011.

Identifikācijas numurs – R71VS 2010/1

Sakarā ar pretedentu trūkumu Rīgas 71. vidusskolas vidusskolas bērnu-invalīdu izglītības un rehabilitācijas centra iepirkuma komisija 2011. gada 24. janvārī pieņēma lēmumu turpināt sadarboties ar SIA “Latvija Statoil”.

Goldbird.lv